คณะกรรมการ

คุณกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร

นายกสมาคม

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

อุปนายกสมาคม

คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

อุปนายกสมาคม

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

อุปนายกสมาคม

คุณกัลยา แสวงหาบุญ

เลขาธิการสมาคม

คณะที่ปรึกษา

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ประธานคณะที่ปรึกษาสมาคม

คุณเมธินี เทพมณี

ที่ปรึกษาสมาคม

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ที่ปรึกษาสมาคม

คุณภุชพงศ์ โนดไธสง

ที่ปรึกษาสมาคม

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

ที่ปรึกษาสมาคม

ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

ที่ปรึกษาสมาคม

ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคม

น.อ. ศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง

ที่ปรึกษาสมาคม

ผศ. ดร.ธนา สุขวารี

ที่ปรึกษาสมาคม

ดร. ธันยวัต สมใจทวีพร

ที่ปรึกษาสมาคม

คุณธง ตั้งศรีตระกูล

ที่ปรึกษาสมาคม

สมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณโสภณ บุณยรัตพันธุ์

สมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์

สมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณนพดล ศรีเกียรติขจร

สมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์

สมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณณรงค์ชัย อำนวยโชคหิรัญ

สมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณประวิตร ฉัตตะละดา

สมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณดิลก คุณะดิลก

สมาชิกกิตติมศักดิ์

อ.ดร.จอมขวัญ ผลภาษี

สมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณวิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

สมาชิกกิตติมศักดิ์