คณะกรรมการ

คุณกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร

นายกสมาคม

คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

อุปนายกสมาคม

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

อุปนายกสมาคม

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

อุปนายกสมาคม

คุณกัลยา แสวงหาบุญ

เลขาธิการสมาคม

คณะที่ปรึกษา

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประธานคณะที่ปรึกษา

คุณเมธินี เทพมณี

อดีตเลขาธิการ ก.พ. และที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

อธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา

คุณภุชพงศ์ โนดไธสง

รองปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย

น.อ. ศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ. ดร.ธนา สุขวารี

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร. ธันยวัต สมใจทวีพร

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณธง ตั้งศรีตระกูล

รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งประเทศไทย

คณะสมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณโสภณ บุณยรัตพันธุ์

ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล

คุณนพดล ศรีเกียรติขจร

Chairman of Ogilvy Thailand

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย

คุณณรงค์ชัย อำนวยโชคหิรัญ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จำกัด
ในเครือ ทิปโก้ กรุ๊ป

คุณประวิตร ฉัตตะละดา

กรรมการบริหาร
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณดิลก คุณะดิลก

บริษัท ไทยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ จำกัด

อ.ดร.จอมขวัญ ผลภาษี

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม