คณะกรรมการ

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

นายกสมาคม

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

นายกสมาคม

คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

อุปนายกสมาคม

คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

อุปนายกสมาคม

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

อุปนายกสมาคม

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

อุปนายกสมาคม

คุณกัลยา แสวงหาบุญ

เลขาธิการสมาคม

คุณกัลยา แสวงหาบุญ

เลขาธิการสมาคม

คุณดิลก คุณะดิลก

กรรมการสมาคม

คุณดิลก คุณะดิลก

กรรมการสมาคม

คุณสุนาถ วิริยางกูร

กรรมการสมาคม

คุณสุนาถ วิริยางกูร

กรรมการสมาคม

คุณธิติมา ศรีธนวิบุญชัย

กรรมการสมาคม

คุณธิติมา ศรีธนวิบุญชัย

กรรมการสมาคม

คณะที่ปรึกษา

คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

อดีตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณเมธินี เทพมณี

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

คุณเมธินี เทพมณี

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

คุณภุชพงศ์ โนดไธสง

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คุณภุชพงศ์ โนดไธสง

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงาน
สายงาน เทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงาน
สายงาน เทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย

รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย

พล.อ.ต.ศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พล.อ.ต.ศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ. ดร.ธนา สุขวารี

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ. ดร.ธนา สุขวารี

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร. ธันยวัต สมใจทวีพร

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร. ธันยวัต สมใจทวีพร

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณธง ตั้งศรีตระกูล

รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งประเทศไทย

คุณธง ตั้งศรีตระกูล

รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งประเทศไทย

คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร

คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร

คณะสมาชิกกิตติมศักดิ์

คุณโสภณ บุณยรัตพันธุ์

ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด

คุณโสภณ บุณยรัตพันธุ์

ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล

คุณนพดล ศรีเกียรติขจร

Chairman of Ogilvy Thailand

คุณนพดล ศรีเกียรติขจร

Chairman of Ogilvy Thailand

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย

คุณณรงค์ชัย อำนวยโชคหิรัญ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จำกัด
ในเครือ ทิปโก้ กรุ๊ป

คุณณรงค์ชัย อำนวยโชคหิรัญ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จำกัด
ในเครือ ทิปโก้ กรุ๊ป

อ.ดร.จอมขวัญ ผลภาษี

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประธาน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา,
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อ.ดร.จอมขวัญ ผลภาษี

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประธาน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา,
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คุณวิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

คุณวิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์