ความเป็นมา

ตามที่ได้เดินหน้าพันธกิจในการสร้าง Digital Demand Generation & Transformation ในกลุ่ม Cross Sector User Group ของประเทศไทยนั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย Thai Digital Technology User Group Association (DUGA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งหลักการดำเนินการของสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยนี้ เพื่อผนึกกำลังของ Cross Sector User Group ในประเทศไทยร่วมกับผลักดันวาระ Digital Demand Generation & Transformation ใน Intra-Sector และ Cross Sector พร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อเดินหน้าประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์สำคัญของสมาคม คือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบและมิติที่หลากหลายในห้วงการเปลี่ยนผ่าน ขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)มีความพร้อมในการเดินหน้าดำเนินกิจกรรมในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างเสริมแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความตระหนัก รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิกที่จะมาจากหลายภาคส่วนอุตสาหกรรมหลัก เพื่อการเปลี่ยนผ่านปฏิรูปองค์กร ขับเคลื่อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับและพัฒนาประเทศไทย ทางสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้สมาคมเป็นเวทีระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้ดิจิทัลหลักของประเทศกับภาครัฐ ร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับประชาชนทั้งประเทศไปพร้อมๆ กัน