ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum Episode 1 : Privacy and Security Law in Action พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้อย่างไร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และผู้บริหารระดับสูง บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมรับประทานอาหารเช้า พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอ และข้อคิดเห็น รวมถึงรับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Emphasizing Privacy Protection in Cyber Security Activities โดย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย จัดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Grand Ballroom 3 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ