ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum Episode 2 : Reinventing the Future of Teaching and Learning

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรับประทานอาหารเช้า พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเสนอ และข้อคิดเห็น รวมถึงรับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Moving to Digital Learning Fast : Where to Start โดย ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง จัดขึ้นในวันที่ พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Grand Ballroom 3 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ