ภาพบรรยากาศงาน Executive Breakfast Forum Episode 3 : National Government Data Center and Cloud Services Policy

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ONDE) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัล (DUGA) ได้จัดกิจกรรม Executive Breakfast Forum EP. 3: National Government Data Center and Cloud Services Policy ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้มาบรรยายอย่างละเอียดในเรื่องของสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโลกที่เผชิญกับความท้าทายนานัปการ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ความท้าทายนานัปการเหล่านี้ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความคาดหวังให้ภาครัฐทุกภาคส่วนต้องสามารถบูรณาการในการให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที ถึงพร้อมด้วยข้อมูล และสามารถแลกเปลี่ยนเปิดเผยข้อมูลทั้งในระหว่างภาครัฐด้วยกันเองและต่อประชาชน ปัจจุบันนี้รัฐบาลทั่วโลกต่างมุ่งไปที่แนวคิด Cloud First Policy เดินหน้าสู่การประมวลผลแบบ Cloud Computing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเดินหน้า Digital Government ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ ภาครัฐซึ่งมีปริมาณข้อมูลมหาศาลที่ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บให้อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ภาครัฐต้องขับเคลื่อนนโยบายด้วยข้อมูล หรือ Data Driven Government ซึ่งการจัดเก็บและการประมวลผลคือหัวใจ

ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้บริหารภาครัฐในระดับกระทรวงและกรม เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 50 หน่วยงาน จำนวน 53 ท่าน