สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ” Go Cloud Go Green for Public Sector in a New Era”

วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับการเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วโลกอย่างใหญ่หลวงและหลีกเลี่ยงไม่ได้แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาตร์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาภาครัฐทั่วโลกต่างใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีคลาวด์อันเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อให้ภาคประชาชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในโลกยุคใหม่ (New Normal) นี้อย่างยั่งยืน (Sustainability)

แนวโน้มการใช้นวัตกรรมดิจิทัลคลาวด์อย่างยั่งยืน (Go Cloud & Go Green) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Go Cloud Go Green for Public Sector in a New Era” ในวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 10:00 – 11:30 น. เพื่อมาร่วมกันถอดบทเรียนจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากภาครัฐและเข้าใจทิศทางที่องค์กรภาครัฐจะได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสูงสุด

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ : https://webinars.sap.com/th/sap-gocloud-th/en/registration.aspx