สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “Digital Transformation in a midst of the Pandemic”

     Digital Disruption กำลังจู่โจมในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงทุกหน่วยงานของไทยไม่เว้นแต่สถาบันการศึกษา

ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้น เมื่อเทคโนโลยีกำลังปฏิวัติโลกข้อมูลข่าวสารทำให้การเข้าถึงความรู้ต่างๆ ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ได้ทุกที่ทุกเวลา หลายคนพูดถึงวิกฤตของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีบทบาทหลักในการให้ความรู้กับสังคมไทยมาช้านาน ในโลกอนาคต สถาบันการศึกษายังจำเป็นอยู่หรือไม่? และจะรับมือจากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวในห้วงเวลาแห่งวิกฤติการณ์ของการระบาดจากไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19

     ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมการบรรยาย Live Webinar ในหัวข้อ Digital Transformation in a midst of the Pandemic” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 – 15:00 น. เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในกระบวนการ Digital transformation โดยมีวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากรรับเชิญ:

  • นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล

รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี

  • นางสาวนฤมล สุทธิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

  • นายพงศ์ธน ฤดีอัครเสรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งวันนี้

https://webinars.sap.com/th/sap-her-roundtable-th/en/registration.aspx?source=duga