เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย นางสาวกัลยา แสวงหาบุญ ขึ้นมอบรางวัลในงาน The Winner Award X Campus Ads Idea Contest 2020

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย และมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วประเทศ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ได้มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ในการผลิตคลิปวีดีโอ โฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ

 

ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาทุก ๆ ทีมที่ผ่านเข้ารอบกว่า 25 ทีม จาก 16 มหาวิทยาลัย และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ประสบการณ์ในการทำงานในอนาคตต่อไป