สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังบรรยายในหัวข้อ “บูรณการศึกษาวิถีใหม่ ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Delivering Next-Generation Education with SAP Student Lifecycle) “

     ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายผ่าน Webinar ในหัวข้อ บูรณาการกิจการ การศึกษาวิถีใหม่ ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (Delivering Next-Generation Education

with SAP Student Lifecycle) ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีล่าสุด ในการบริหารจัดการระบบการศึกษา

ซึ่งครอบคลุม สภาพแวดล้อมการศึกษา, การจัดการเนื้อหา, การประเมินผล, การบริหารวิทยากร-ผู้สอน, การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา การบริหารทุนการศึกษา

และการรวมรวบข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นจากครูผู้สอน, ผู้เรียน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา รายงานวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็น โดยใช้แพลทฟอร์ม

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่นี่ (เปิดรับจำนวนจำกัด 100 ที่เท่านั้น)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/2216270153008/WN_heYtPm_1StaJpMgG-VJNWg

 

ISS Consulting จึงร่วมกับ SAP จัดงานสัมมนา Webinar ครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการองค์ประกอบ

และสภาพแวดล้อม และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

  • แพลตฟอร์มบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา, การลงทะเบียนเรียน, การสอบและวัดผล, การออกเกรด,

การแนะแนวการศึกษา, การสนับสนุนทุนการศึกษา ไปจนถึงการจบการศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการ บุคคลากร ทั้งนักเรียนนักศึกษา หรืออาจารย์

ผู้บรรยาย อย่างครอบคลุมทุกส่วนงาน

 

  • แพลตฟอร์มเพื่อบริหารจัดการการสำรวจความคิดเห็น ซึ่งครอบคลุมการออกแบบ การกระจาย การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

รวมไปถึงการประสานงานสื่อสารผลลัพธ์ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปฏิบัติ และติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ในเชิงลึก พร้อมเทคโนโลยีในการเรียบเรียง

จัดเก็บ และประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล เหล่านี้ด้วย AI เพื่อช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมส่วนต่าง ๆ ในการเรียนการสอนให้มีการพัฒนา อย่างตรงประเด็น

และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผู้เข้าฟังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

  1. เรียนรู้การในสร้างประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา (Student Experience) และการใช้ข้อมูลเชิงลึกของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (Personalized Student Information)

ในตั้งแต่การรับสมัครเข้าเรียนไปจนถึงการสำเร็จการศึกษา

  1. เข้าใจการศึกษาในโลกยุคใหม่ ที่มุ่งหมายให้นักเรียนนักศึกษาเป็นศูนย์การของการเรียนรู้ (Student Centric) เพื่อจะนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
  2. เพิ่มความเข้าใจในการนำนวัตกรรมดิจิทัล(Digital Innovation) เข้ามาปรับใช้การเรียนการสอนในยุค “วิถีปกติใหม่” (New Normal)ของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในสถานการณ์วิกฤตอันเกิดจากโควิท19

 

งาน Webinar ครั้งนี้เหมาะกับ บุคคลากรทุกฝ่ายในแวดวงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบดี อธิการบดี คณะบดี ผู้บริหาร และ ผู้กำหนดยุทธศาสตร์ในสถาบันการศึกษา

 

วิทยากรรับเชิญ

  • คุณสมพจน์ สุขกระสานติ    Project Director ; ISS Consulting (Thailand) Ltd.
  • คุณอโณทัย บุญญะวินัยกุล   Industry Business Architect focusing on Public sectors ; SAP Thailand